Τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

23/10/19

12μηνη παράταση ολοκλήρωσης για 7.000 επενδυτικά σχέδια


Επιπλέον χρόνος για την υλοποίηση περίπου 7.000 επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων παρέχεται με δύο αποφάσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις αυτές παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και κατά έξι μήνες η υποβολή αιτήματος πληρωμής στις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Οι νέες προθεσμίες

Πλέον, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται στους 36 μήνες (από 24 μήνες που προβλεπόταν αρχικά) από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Ωστόσο, σε έργα που ολοκληρώθηκαν μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης και πριν από την έκδοση της απόφασης ένταξης δεν εφαρμόζεται η τήρηση της 36μηνης προθεσμίας ολοκλήρωσης από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.Παράλληλα, προβλέπεται ότι έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους 24 μήνες (αντί των 18 μηνών που ίσχυε αρχικά) μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αντίστοιχες του ανωτέρω ποσοστού δαπάνες.

Η εν λόγω προϋπόθεση θεωρείται ότι τηρείται σε περιπτώσεις έργων για τα οποία μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης έχει υλοποιηθεί έργο τουλάχιστον ίσο με 30% ή έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτό έχει υποβληθεί και εγκρίθηκε.

Επισημαίνεται ότι σε ενταγμένες επενδύσεις για τις οποίες είτε δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα το αίτημα αυτό είτε επί υποβληθέντος τέτοιου αιτήματος και μετά την κάλυψη τυχόν εκκρεμοτήτων και ελλείψεων πιστοποιούνται δαπάνες σε ποσοστό μικρότερο του 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, ανακαλείται η απόφαση ένταξης αυτών από το πρόγραμμα και κινείται η διαδικασία επιστροφής εντόκως της τυχόν καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες δράσεις ήταν οι πρώτες (Φεβρουάριος 2016) που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση 9.577 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα 5.136, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 298,1 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στη δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» υποβλήθηκαν 2.553 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων εγκρίθηκαν τα 1.699, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 95,7 εκατ. ευρώ.Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας