ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Α) ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Για μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν προσωπικό έως και 9 άτομα και δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, με δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών». Επιδοτούνται για τα έξοδα για: ανέγερση/ ανακαίνιση κτηρίων/ εγκαταστάσεων’ αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων, αγορά μεταφορικών μέσων (φορτηγά, τρακτέρ κ.λπ), συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού.

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»: Εχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Επιδοτείται ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, σχετικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη παραγωγική διαδικασία, την αύξηση ενεργειακής απόδοσης, εφαρμογή νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας μέσω εκμετάλλευσης ιδιωτικών/ εναλλακτικών πηγών ενέργειας, με εφαρμογή και τήρηση των διεθνών προδιαγραφών.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, στο πρόγραμμα για εκπαίδευση του προσωπικού, όπως και στο τομέα της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού».

* Σημείωση: δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις, με κύρια δραστηριότητα την επεξεργασία αγροτικών, δασικών προϊόντων, όπως και αλιευτικά.ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ: Σχετίζεται με τη σχεδίαση και εφαρμογή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση, μάρκετινγκ.

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»: Χρηματοδοτούνται τα έξοδα για τους μισθούς του προσωπικού, το οποίο θα εργαστεί για την εφαρμογή των καινοτομιών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων για συμμετοχή σε εκθέσεις, συνεδριάσεις κλπ. που διεξάγονται σχετικά με το θέμα. Χρηματοδοτούνται και οι επενδύσεις, ο κατάλληλος εξοπλισμός κλπ. για την παραγωγή του προϊόντος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ: Για μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως και 9 άτομα και δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, με δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών». Χρηματοδοτούνται για τα έξοδα για: ανέγερση/ ανακαίνιση κτηρίων/ εγκαταστάσεων, αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων, αγορά μεταφορικών μέσων (φορτηγά, τρακτέρ κ.λπ), συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού.

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»: Εχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Χρηματοδοτείται ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, σχετικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη παραγωγική διαδικασία, την αύξηση ενεργειακής απόδοσης, εφαρμογή νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας μέσω εκμετάλλευσης ιδιωτικών/ εναλλακτικών πηγών ενέργειας, εφαρμογή και τήρηση των διεθνών προδιαγραφών.

Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, στο πρόγραμμα για εκπαίδευση του προσωπικού, όπως και στο τομέα της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού».

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Για νεοσύστατες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, που απασχολούν προσωπικό έως 9 άτομα.

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών»: Επιδοτεί τα έξοδα ανέγερσης/ αγοράς ακινήτου/ εγκαταστάσεων, αγοράς εξοπλισμού, μηχανημάτων, αυτοκινήτων, εγκαταστάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας (γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος ή νερού κ.α.), εφαρμογής διεθνών προδιαγραφών, λειτουργικά έξοδα του προγράμματος (συμβούλων, δικηγόρων κ.α.), όπως και υπό όρους τα έξοδα αγοράς κτήματος και έτοιμων εγκαταστάσεων.

Δικαίωμα επιδότησης έχουν οι επιχειρήσεις/εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας:

• Γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
• Κρέατος και προϊόντων κρέατος
• Φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένου και μανιταριών
• Μελιού
• Δημητριακών, σιτηρών, μελισσοκομικών και προϊόντων αμύλου
• Φυτικών και ζωικών ελαίων και λίπη
• Καλλιέργειες που σχετίζονται με τη ιατρική (βότανα, ρόδο/ τριαντάφυλλο για ροδέλαιο), εναλλακτικές καλλιέργειες και ακατέργαστο καπνό.
• Ζωοτροφών
• Κρασιού, ξυδιού, μούστου.
• Παραγωγής ενέργειας (ηλεκτρικής και θέρμανσης) και βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντίζελ), μέσω επεξεργασίας ζωικών προϊόντων πρωτογενής και δευτερογενής βιομάζας.
• Επεξεργασία δασικών προϊόντων, σχετικά με την αξιοποίηση της ξυλείας στη παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου και παραγωγή πέλλετ και μπρικέτες.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Επιδοτούνται από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών» τα σχέδια ανέγερσης ή επέκτασης τουριστικών μονάδων, όπως: καταφύγια/ σπίτια φιλοξενίας, ξενοδοχεία και μονάδες φιλοξενίας έως 20 κλίνες, όπως και εστιατόρια, επιχειρήσεις εστίασης, φαστφούντ κ.α. στις συγκεκριμένες περιοχές. Επιδοτούνται τα έξοδα ανέγερσης, αγοράς εξοπλισμού, επίπλωσης, μεταφορικών μέσων, εφαρμογής προδιαγραφών, έξοδα συμβούλων. Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση για ίδρυση και υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων» επιδοτούνται νεοσύστατες ή επιχειρήσεις εν λειτουργίας με προσωπικό έως 9 ατόμων, με έδρα την συγκεκριμένη αγροτική περιοχή. Στο πρόγραμμα «Διεύρυνση μη αγροτικών δραστηριοτήτων» επιδοτούνται αγροτικές επιχειρήσεις, με έδρα τη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή, οι οποίες μπορούν αν αποδείξουν αγροτικές δραστηριότητες του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών» επιδοτείται η ανέγερση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ηλιακή, αιολική, νερού), όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με τη δύναμη του νερού με ισχύ έως 1 MW, σε συγκεκριμένη αγροτική περιοχή. Στο πρόγραμμα «Ενίσχυση για ίδρυση και υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων» επιδοτούνται νεοσύστατες ή επιχειρήσεις εν λειτουργία με προσωπικό έως 9 ατόμων, με έδρα τη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή. Στο πρόγραμμα «Διεύρυνση μη αγροτικών δραστηριοτήτων» επιδοτούνται αγροτικές επιχειρήσεις, με έδρα τη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή, οι οποίες μπορούν να αποδείξουν αγροτικές δραστηριότητες του προηγούμενου οικονομικού έτους.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Επιδοτούνται από το πρόγραμμα «Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών» στον τομέα του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα. Επιδοτούνται τα έξοδα για: μόνιμες καλλιέργειες, αγορά αγροτικών μηχανημάτων, εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων, ανέγερση ή ανακαίνιση κτιρίων, υπηρεσίες συμβούλων και υπό όρους την αγορά γης. Στο πρόγραμμα «Διεύρυνση μη αγροτικών δραστηριοτήτων» επιδοτούνται αγροτικές επιχειρήσεις, με έδρα τη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή στο τομέα του αγροτικού τουρισμού για ανέγερση εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως και στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής και των υπηρεσιών.

Β) ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ:

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μικρές επιχειρήσεις στο κλάδο της παραγωγής (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων) και νεοσύστατες επιχειρήσεις στο τομέα των τεχνολογιών.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις στη σφαίρα της παραγωγής και των υπηρεσιών, όπως και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αγρότες, οι επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων (αφορά στα αγροτικά προϊόντα), οι εταιρίες που δεν δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα (παραγωγή, αγροτικός τουρισμός, πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές).

ΑΛΙΕΙΑ (ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ): Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα νομικά πρόσωπα και έμποροι- ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, εγγεγραμμένων στο Ειδικό Μητρώο Αλιευτικών σκαφών, οι ψαράδες και οι οικογένειές τους, τα φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα ως αγρότες-ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιεργειών, ιδιοκτήτες λιμανιών, οργανώσεις και ενώσεις παραγωγών, ομάδες ψαράδων.

Η Financial & Law:

- αναλαμβάνει την επεξεργασία επενδυτικού σχεδίου και ένταξη σε επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα με συνεχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών, την επιλογή κατάλληλου προγράμματος για την επιχείρησή σας, προσχέδιο, συμβουλές, ολοκλήρωση σχεδίου, κατάθεση εγγράφων κ.α.

- συμβάλλει στην εύρεση κατάλληλων ακινήτων, αγροκτημάτων, εξοπλισμού, προσωπικού κλπ. για την επιχείρησή σας, όπως και για το σχεδιασμό επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, κτηνοτροφικών ή άλλου είδους μονάδων κ.λπ.

- εξασφαλίζει τραπεζικό δάνειο για την επιχείρησή σας.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ:

Financial & Law
Οικονομικές & Νομικές Υπηρεσίες
Πατησίων 20-22 (8ος όρ., γρ. 810), Αθήνα
Τηλ./φαξ γραφείων: 210.3300660
Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας: 6945976642