7/9/23

Ποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν εγγυημένα δάνεια έως και 10 εκατομμύρια ευρώ

Εγγυημένα δάνεια που κυμαίνονται από 50.000 μέχρι και 10 εκατ. ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας: Πρόσβαση στις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις έχουν όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο και προχωρούν στην υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων. Έτσι, διασφαλίζονται έναντι των όποιων πιθανών αβεβαιοτήτων και κινδύνων προκύψουν κατά την διάρκεια της υλοποίησή τους.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας το Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν εγγυημένη χρηματοδότηση

Αφορά Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) (ορισμός ΜμΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησής τους στην πλατφόρμα KYC.

Δεδομένης της εγγύησης του DeLFI GF, η επιχείρηση απολαμβάνει:

 • χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο και
 • χαμηλότερες εξασφαλίσεις.

Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του DeLFI GF ανέρχεται σε €100εκ. και με την μόχλευση που δημιουργείται το συνολικό χαρτοφυλάκιο θα ανέλθει στα €500εκ.

Μέσω του DeLFI GF θα χορηγηθούν:

 • Μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια για το μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της επιχείρησης
 • Βραχυπρόθεσμα bullet δάνεια για το μέρος της επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Επισημαίνεται ότι:

 • το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης δεν θα πρέπει να λαμβάνει καμία μορφή κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής.
 • δύναται να χρηματοδοτηθούν και τα δύο είδη χρηματοδότησης με διακριτές συμβάσεις δανείων, αρκεί το συνολικό ποσό Μακροπρόθεσμο + Βραχυπρόθεσμο <= 10 εκ. ευρώ.
 • Το ανώτερο ποσό δανείου είναι €10.000.000 και το ελάχιστο €50.000, όπως προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Η διάρκεια των δανείων είναι η εξής:

 • για τα δάνεια μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα από τρία (3) έως δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος και
 • για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα από ένα (1) έως πέντε (5) έτη και ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης (bullet) και απόδοσης της επιχορήγησης στην επιχείρηση, με δυνατότητα παράτασης (τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων) σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπολοίπου) από το δημόσιο, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Τα ποσοστά των εγγυήσεων

Το ποσοστό της εγγύησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας διαμορφώνεται στο 80% ανά δάνειο.

Κατά την χορήγηση των δανείων, το DeLFI GF παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου στα Πιστωτικά Ιδρύματα, μέχρι του ποσοστού 80% κάθε εκταμιευμένου δανείου, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να το αποπληρώσει. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση του κίνδυνου για τα Πιστωτικά Ιδρύματα και καθιστά πιο ελκυστική τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις που ίσως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε πιστωτικά κεφάλαια λόγω της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ως εκ τούτου, η εγγύηση που παρέχεται από το DeLFI GF λειτουργεί ως μια είδους ασφάλεια για τα Πιστωτικά Ιδρύματα επιτρέποντάς τους να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο στη χορήγηση δανείων.

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα, πέραν της εγγύησης του DeLFI GF, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις):

 • Για τα δάνεια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν δύναται να ξεπεράσει το 40% του ύψους του δανείου ανεξαρτήτως πιστωτικής βαθμίδας της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας των φορέων της πιστούχου επιχείρησης ή των εγγυητών.
 • Για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα θα λαμβάνεται ως αποκλειστική εξασφάλιση η εκχώρηση της απαίτησης από την επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Πηγή


Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας