15/11/18

Τι χρειάζεται για να ανοίξετε κομμωτήριο


Στα χρόνια της κρίσης, αλλά και τώρα στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια, πέρα από τα φαγάδικα, μια επιχείρηση που φαίνεται πως έχει απήχηση είναι τα κομμωτήρια, καθώς όπως κατά γενική ομολογία οι Έλληνες δεν αφήνουν το φαγητό έτσι δεν αφήνουν και την κόμμωσή τους.

Για να ανοίξει όμως κανείς ένα κομμωτήριο φαίνεται πως δεν είναι και τόσο εύκολη διαδικασία, σύμφωνα τουλάχιστον με τα χαρτιά που χρειάζονται με βάση την κυβερνητική πύλη ermis.gov.gr, τον Δήμο της Αθήνας και τα ΚΕΠ στα οποία ανατρέξαμε για τις απαραίτητες πληροφορίες που θα έδιναν απάντηση στην ερώτηση «τι χρειάζεται για να ανοίξω την δική μου επιχείρηση» και συγκεκριμένα κομμωτήριο.

Υπάρχουν δύο άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί κανείς. Ο ένας έχει να κάνει με τον ίδιο προσωπικά αν θέλει να ασκήσει το επάγγελμα του κομμωτή-κουρέα και ο δεύτερος αν θέλει να ανοίξει δικό του/της κομμωτήριο.Οι νόμοι, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα
Ο αρμόδιος φορέας είναι το υπουργείο Υγείας και ο εμπλεκόμενος του υπουργείο Εσωτερικών, οι Δήμοι, οι κοινότητες και τα ΚΕΠ. Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι συνήθως έως 20 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχών απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Το κόστος των παραβόλων είναι στα 38,00 ευρώ. Το νομικό πλαίσιο: ΚΥΑ Αριθμ. πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.75644 (ΦΕΚ 4715/Β/22-10-2018) Ν.4512/2018 αρθρ. 244 (ΦΕΚ 5/Α/2018) N. 4281/2014 (ΦEK 160/A/8-8-2014) ΚΥΑ Υ1γ/ΓΠ/οικ.75888 (ΦΕΚ 2377/Β/5-9-2014) Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οίκ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ.Β'/11-4-2012) Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 60325/29-5-2012 με ΑΔΑ:Β4Λ0Θ-Ο5Υ Υπ. Υγείας.

Δικαιολογητικά
Πιστοποιητικό Υγείας Εργαζόμενου
Φωτοτυπία του Πιστοποιητικού Υγείας του εργαζόμενου με:
• τα προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου, και
• τις παρακλινικές εξετάσεις. Το Πιστοποιητικό Υγείας εργαζομένου εκδίδεται υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από το φορέα ασφάλισης του εργαζόμενου, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/4-4-12. (ΦΕΚ 1199/τ.Β'/11-04-2012) Yγειονομική Διάταξη & την με αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ.60325/29-05-2012 με ΑΔΑ:Β4Λ0Θ-Ο5Υ Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας
Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα
Παράβολο Δημοσίου
Παράβολο Χαρτοσήμου
Πτυχίο
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1996 για το ποινικό μητρώο.
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών

Διαδικασία
Βήμα 1ο: Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα δικαιολογητικά στο Δήμο ή στα ΚΕΠ-ΕΚΕ

Βήμα 2ο: Αποστολή των δικαιολογητικών από ΚΕΠ-ΕΚΕ στο Δήμο, προκειμένου να γίνει η έκδοση της βεβαίωσης της άσκησης του επαγγέλματος.

• Αποστολή των δικαιολογητικών από ΚΕΠ-ΕΚΕ στο Δήμο, προκειμένου να γίνει η έκδοση της βεβαίωσης-άσκησης του επαγγέλματος Κομμωτή-Κομμώτριας Α'

Βήμα 3ο: Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει την βεβαίωση για την άσκηση του επαγγέλματος Κομμωτή - Κουρέα από το Δήμο ή από ΚΕΠ-ΕΚΕ ή ταχυδρομικώς ή με εκπρόσωπό του

Οι νόμοι και τα δικαιολογητικά για το κομμωτήριο
Η πιο πρόσφατη νομοθεσία που διέπει αυτό το κομμάτι είναι ο νόμος Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και η Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017 ).

Με αυτή άλλαξε ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και πλέον ο επιχειρηματίας επί της ουσίας απλά γνωστοποιεί την λειτουργία της επιχείρησής του στο οικείο Δήμο και στην συνέχεια απλά αν του γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να πληρεί τους όρους της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Η νομοθεσία αυτή έχει να κάνει με τα καταστήματα που παρέχουν υπηρεσίες κόμμωσης και υπόκεινται στην κατηγορία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δηλαδή κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια tattoo κλπ.

Με την προϋπόθεση λοιπόν πως έχετε το απαραίτητο κεφάλαιο μπορείτε αφού συμβουλευτείτε το ΕΕΑ να αποταθείτε στον δήμο της περιοχής και να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Στον Δήμο της Αθήνας για την χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι απαραίτητα:

• Αίτηση του ενδιαφερομένου που θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του. Εφόσον, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, Κ.Α.Δ. , υποκατηγορία αν υπάρχει και η δραστηριότητα της επιχείρησης)*, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οδός, αριθμός , οικοδομικό τετράγωνο) και άλλα ακόμα που αναφέρονται επ’ αυτής.
• Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας: Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/των Ιδιοκτήτη/των του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνει ρητώς ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.
• Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος (σκαρίφημα – αποτύπωση χάρτη – αριθμός οικοδομικού τετραγώνου).
• α) Χρήση γης. Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57 τηλ: 210 5205000).
β) Εάν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ και όπου αλλού ορίζονται από Προεδρικά Διατάγματα, είναι απαραίτητη Χρήση γης από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, (Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικ. Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων, Τμ. Ιστορικών Κέντρων Πόλεων & Παραδοσιακών Οικισμών, Μεσογείων & Τρικάλων 36, 4ος όροφος, Τηλ. 210 3211180, 2106910667).
• Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, μόνο για περιοχές που ορίζονται από Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Μακρυγιάννη 2-4, τηλ.210 9238724 και 210 3219776).

Η διαδικασία
• Για την χορήγηση Βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην αρμόδια κατά τόπο Δημοτική Κοινότητα. Η Βεβαίωση χορηγείται από τη Δημοτική Κοινότητα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Δημοτική Κοινότητα. Η ανωτέρω προθεσμία ανακόπτεται σε περίπτωση που απαιτηθεί συνηγορία από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού κ.ά. αρμόδιες υπηρεσίες.
• Μετά τη χορήγηση βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, επί της οδού Λιοσίων 22, εντός πέντε (5) μηνών, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Εάν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανακαλείται αυτοδικαίως.

Αφού κάνει ο ενδιαφερόμενος όλα αυτά και λάβει την βεβαίωση, μέσα στους επόμενους 5 μήνες θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην γνωστοποίηση στην σελίδα notifybusiness.gov.gr.

Σε αυτήν θα μπει με τους κωδικούς του από το taxis. Εκεί θα συμπληρώσει τα στοιχεία που του ζητούνται και θα λάβει ένα μοναδικό αριθμό. Πλέον η επιχείρησή του μπορεί να λειτουργήσει. Καλές δουλειές!Προσοχή
• Το ίδιο είδος καταστήματος θα αναγράφεται σε όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται.
• Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και εφαρμόζεται το άρθρο 14 της Κ.Υ.Α. 16228/18.5.17 (Φ.Ε.Κ. 1723/18.5.17, τ. Β)
• Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομία ή δημόσια Αρχή
• Η χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δε συνιστά βεβαίωση λειτουργίας και δεν επιτρέπει την λειτουργία του καταστήματος.

Πηγή: news.gr