27/12/18

Τι χρειάζεται για να ανοίξετε ένα υπαίθριο πάρκινγκ


Κυρίως λόγω της άναρχης δόμησης στην Αθήνα αλλά και επί της ουσίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι η έλλειψη χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων. Αυτό αποτέλεσε αφορμή για όσους είχαν έστω και ένα μέσο οικόπεδο σε κεντρικό σημείο κάποιας πόλης να προχωρήσουν στην λειτουργία υπαίθριου σταθμού πάρκινγκ.

Οι διαδικασίες για τα δικαιολογητικά είναι ομολογουμένως αρκετά.

Προσπαθώντας να δώσουμε απαντήσεις στο ερώτημα «τι χρειάζεται για να ανοίξω την δική μου επιχείρηση», αναζητήσαμε πληροφορίες στα σχετικά ΦΕΚ και την κυβερνητική πύλη ermis.gov.gr.Τα δικαιολογητικά

• Υπεύθυνη δήλωση για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων
• Δήλωση Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Η δήλωση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 170078/7-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2507) ή έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια (κατά περίπτωση) Υπηρεσία. Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων μικρότερο των 200 θέσεων στάθμευσης δεν απαιτείται δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 200 θέσεις στάθμευσης έως και 499 θέσεις εκδίδεται πράξη υπαγωγής σε Π.Π.Δ. από την οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών. Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 500 θέσεις στάθμευσης έως και 2999 θέσεις απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για υπαίθριο σταθμό επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτει από 3000 θέσεις στάθμευσης και άνω, απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
• Έγγραφη συναίνεση της ορθής κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης. Σε περίπτωση που ο υπαίθριος σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, χορηγείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. 465/1970 Β.Δ., όπως ισχύει.
• Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης του σταθμού. Κάτοψη και κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης του σταθμού μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας και του γραφείου κίνησης, σε 2 αντίτυπα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50
• Τεχνική έκθεση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η Τεχνική έκθεση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα από το συντάκτη της μελέτης κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε.
• Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής του σταθμού σε κλίμακα 1:200 και ακτίνα 50 μ. σε δύο αντίτυπα, σύμφωνα με τη παράγραφο 1β του άρθρου 29 του υπ’αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει.
• Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο υπεύθυνου μελετητή Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. της εγκατάστασης σχετικά με τη θέση του σταθμού.
Στην υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι η θέση που βρίσκεται και πρόκειται να εγκατασταθεί ο υπαίθριος σταθμός, βρίσκεται σε περιοχή όπου η χρήση δεν απαγορεύεται και είναι κατάλληλη για τη λειτουργία υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ’ αριθμ. 455/1976 Π.Δ., όπως ισχύει. Ειδικά για την περίπτωση λειτουργίας μετά τις 18:00 απαιτούνται επιπλέον: α.Σχεδιαγράμματα ηλεκτρολογικής μελέτης σε δύο αντίτυπα β.Τεχνική Έκθεση ηλεκτρολογικής μελέτης σε δύο αντίτυπα
• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου εκμεταλλευτή του σταθμού «ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του οικοπέδου ή γηπέδου για την χρησιμοποίησή του ως υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων».
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά νόμο υπεύθυνου Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε. Στην υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι: α) η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθησαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συνυποβαλλόμενα σχεδιαγράμματα, β) κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις του Π.Δ/τος 455/76, όπως ισχύει και γ) έχουν τοποθετηθεί ένας πυροσβεστήρας ανά 10 θέσεις στάθμευσης, τουλάχιστον 6 κιλών.
• Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. Η δήλωση αφορά την προμήθεια του απαραίτητου αριθμού πυροσβεστήρων (ένας πυροσβεστήρας ανά 10 θέσεις στάθμευσης), τουλάχιστον 6 κιλών.
• Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ ότι υπεβλήθη δήλωση έναρξης εκμετάλλευσης του υπόψη σταθμού.
• Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης. Σε περίπτωση που ο υπαίθριος σταθμός ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, χορηγείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ ’αριθμ. 465/1970 Β.Δ., όπως ισχύει.
• Οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται για όσες από τις εγκαταστάσεις του υπαίθριου σταθμού απαιτείται από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία (οικίσκος – γραφείο επιχείρησης, περίφραξη, ασφαλτόστρωση κ.λ.π.).

Η διαδικασία
Αίτηση για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης
Γίνεται αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας ίδρυσης στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας για έλεγχο.
Έλεγχος των δικαιολογητικών για την άδεια ίδρυσης από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας.
Αυτοψία από αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας
Έκδοση Άδειας Ίδρυσης από την Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας
Αίτηση για άδεια Λειτουργίας.
Αποστολή των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας στην Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας.
Έλεγχος των δικαιολογητικών της άδειας λειτουργίας από την Διεύθυνση Μεταφορών.
Έκδοση Άδειας λειτουργίας

Χρόνος διεκπεραίωσης: Έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη χορήγηση της Βεβαίωσης υποβολής αιτήματος (όταν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η πληρότητα του φακέλου), έπειτα από την περιέλευση του σχετικού αιτήματος και των απαραίτητων, συνοδευτικών αυτού, δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία. Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών έπειτα από την περιέλευση του σχετικού αιτήματος και των απαραίτητων, συνοδευτικών αυτού, δικαιολογητικών, σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης. Ο πολίτης λαμβάνει Βεβαίωση υποβολής αιτήματος, όταν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η πληρότητα του φακέλου. Η συνολική προθεσμία της Διοίκησης για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων (30 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία που φέρει η Βεβαίωση υποβολής αιτήματος. Η αρμόδια Υπηρεσία, κατά την εξέταση και έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων ή/και διευκρινίσεων (εφόσον το κρίνει σκόπιμο), επί ορισμένου ή ορισμένων εξ αυτών, πριν την εκπνοή του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διάστημα του ενός (1) μηνός και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από τις είκοσι ημερολογιακές ημέρες (20) από τη χορήγηση της Βεβαίωσης υποβολής αιτήματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 30 ημερών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ως εκ τούτου, η Βεβαίωση Νόμιμης Έναρξης Λειτουργίας της αναγγελθείσας (με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας) της επιχείρησης – δραστηριότητάς του έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004). Στον αιτούντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όταν θεωρεί ότι χωρίς νόμιμη αιτία δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του ή ότι η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα, παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτησή του.

Πηγή: news.gr