26/10/18

Τι χρειάζεται για να ανοίξετε καντίνα


«Δύσκολα κλείνει μια σωστή επιχείρηση που πουλάει φαγητό» λένε κύκλοι της αγοράς απαντώντας στο ερώτημα γιατί μία από τις πλέον ανθηρές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι οι καντίνες.

Σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο επαγγελματικής δραστηριότητας του ΕΕΑ, το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου, ο κλάδος με τις περισσότερες εγγραφές νέων επιχειρήσεων ήταν εκείνος των υπηρεσιών εστίασης με 771.

Από αυτές σημαντικό κομμάτι αποτελούν οι εγγραφές για καντίνες.

Το άνοιγμα όμως ακόμα και μιας κινητής καντίνας απαιτεί στην Ελλάδα κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα και μια σωρεία δικαιολογητικών

Προσπαθώντας να βρούμε απαντήσεις στο ερώτημα «τι χρειάζεται για να ανοίξω την δική μου επιχείρηση», αναζητήσαμε πληροφορίες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στα ΚΕΠ, και σε νομικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο.Τα δικαιολογητικά

Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εταιρείας ( συμπληρώνεται στο Δήμο)
Τρεις (3) φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.
Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ( επικυρωμένο ).
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ενδιαφερομένου (για καταστήματα που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά). (Από την εισαγγελία).
Βιβλιάριο υγείας
Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου η βεβαίωση της Δ/σης Συγκοινωνιών στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου εφόσον πρόκειται για ρυμουλκούμενο όχημα. Και ομοίως της άδειας ικανότητας οδηγού.
Πιστοποιητικό εγγραφής η βεβαίωση απαλλαγής του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα.
Βεβαίωση του τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
Προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών Όρων από Πολεοδομία.
Βεβαίωση από Υγειονομική Υπηρεσία ( αν πρόκειται για τρόφιμα και ποτά ).
Τεχνική έκθεση Μηχανολόγου θεωρημένη από την Δ/νση Συγκοινωνιών για την αλλαγή χρήσης ( αν πρόκειται για τροχόσπιτο ή άλλο ρυμουλκούμενο όχημα που δεν είναι από κατασκευής προορισμένο για καντίνα).
Συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του χώρου ( για εγκατάσταση σε ιδιωτικό χώρο).
Εκκαθαρ. Σημειώματα των τριών τελευταίων ετών από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κατά μέσο όρο ανώτερο του ποσού των 20.000 Ευρώ η υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι «ούτε εγώ ούτε τα μέλη της οικογένειας μου δεν συνδεόμαστε με οποιαδήποτε μορφή με οργανωμένη επιχείρηση ομοειδή ως προς το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας την οποία προτίθεται να ασκήσω».
Κυκλοφοριακή σύνδεση η βεβαίωση απαλλαγής από την ΔΕΣΕ στην περίπτωση που είναι σε Εθνικό Δίκτυο ( Ν. 2696/88).
Βεβαίωση οικείας Δ.Ο.Υ. για έναρξη άσκησης επιτηδεύματος.
Οικοδομική άδεια για τις περιπτώσεις σε ιδιωτικό χώρο (δεν απαιτείται στις περιπτώσεις αυτοκινούμενων οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας και χωρίς σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
Η εγκατάσταση τους επιτρέπεται μετά από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι επιτρέπεται από τις χρήσεις Γης που ισχύουν για την περιοχή, και ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ).
Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου φόρου (για τις καντίνες σε Δημοτικό χώρο).
Όσα έγγραφα προσκομίζονται σε φωτοτυπίες να είναι επικυρωμένα.
Ο ωφέλιμος χώρος της καντίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε τετραγωνικά μέτρα όπως ορίζεται από την ισχύουσα Υγειονομική Νομοθεσία.
Η διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος για την άσκηση της δραστηριότητας του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα, καταθέτει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή στα ΚΕΠ - Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

Βήμα 2: Ακολουθεί δημόσια κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου

Βήμα 3: Εφόσον η αίτησή του εγκριθεί (μετά από την κλήρωση), και προκειμένου να λάβει την άδειά του, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.

Βήμα 4: Έκδοση της άδειας

Πηγή: news.gr