Τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

12/10/19

Έρχεται νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Νέα νομοθετική παρέμβαση για τις μικροπιστώσεις προανήγγειλε την Πέμπτη ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός.

Στόχος του νέου νομοθετήματος θα είναι να δοθεί πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε επαγγελματίες που δεν έχουν τη δυνατότητα δανειοδότησης από το τραπεζικό σύστημα.

Επιδίωξη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι να αποφορτιστεί η νομοθετική πρωτοβουλία από τις ιδεοληψίες του «παράλληλου νομισματικού συστήματος» για τις οποίες είχε απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προ 9μήνου σχετικό νομοθέτημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το τότε σχέδιο νόμου επέλεγε να συμπεριλάβει τα πιστωτικά ιδρύματα στο πεδίο εφαρμογής του κατά τρόπο που ίσως οδηγούσε «σε ανεπιθύμητες αμφισημίες ως προς τους θεμελιώδεις στόχους πολιτικής στους οποίους εδράζεται». Όπως ξεκαθάριζε η ΕΚΤ, αν ο πρωταρχικός στόχος του σχεδίου νόμου ήταν να προαγάγει την ανάπτυξη του ελληνικού τομέα μικροπιστώσεων είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό πώς η αδειοδότηση και, κατά μείζονα λόγο, η προληπτική εποπτεία των φορέων χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων θα μπορούσε να διενεργείται με βάση κανόνες που δύνανται να ομοιάζουν με εκείνους που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα.Κατά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και παρόχων μικροπιστώσεων, όπως ορίζονταν στο σχέδιο νόμου, από την άποψη του οικονομικού ρόλου που επιτελούν, των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται και των πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους εν γένει συνηγορούν υπέρ μιας διαφορετικής ρυθμιστικής και, ιδίως, εποπτικής αντιμετώπισης που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

«Για τους λόγους αυτούς, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου, η ΕΚΤ θα συνιστούσε επιτακτικά την εξαίρεση των πιστωτικών ιδρυμάτων από το πεδίο εφαρμογής του, προκειμένου να αποσοβηθεί οποιαδήποτε σύγχυση ως προς τους στόχους πολιτικής του, αλλά και η νομική αβεβαιότητα ως προς τη δέσμη κανόνων στην οποία θα υπόκειντο οι θεμελιωδώς διαφορετικές δραστηριότητες των οικείων οντοτήτων στην Ελλάδα βάσει του σχεδίου νόμου», ανέφερε η ΕΚΤ στη γνωμοδότησή της.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός, αναμένεται να εφαρμόσει την Κοινοτική Οδηγία για τις μικροπιστώσεις με τρόπο που θα είναι συμβατός με τους όρους του Ευρωσυστήματος και θελκτικός για τους ιδιώτες που θέλουν να κάνουν χρήση των μικροχρηματοδοτήσεων.Financial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας