30/3/19

Ενισχύσεις έως 3.000.000 ευρώ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις


Νέο καθεστώς ενίσχυσης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας. Αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με ενίσχυση που μπορεί να φτάσει το ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Η τροπολογία, που κατατέθηκε στη Βουλή, καθορίζει τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ανωτέρω καθεστώς, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των ανωτέρω επενδυτικών σχεδίων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις, που θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά την προκήρυξη του καθεστώτος, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του χρόνου σύστασής τους, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και για το σύνολο της χώρας.

Οι επενδύσεις μπορούν να γίνουν μεταξύ άλλων στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στις υποδομές. Θα ενισχύονται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, καθώς και με κεφαλαιακά κίνητρα, ήτοι επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις μισθολογικού κόστους, προκειμένου να δοθούν κίνητρα και ώθηση για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Τα ποσοστά ενίσχυσης θα είναι τα ανώτατα που ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιοχή της χώρας, φθάνοντας έως το 55% του επενδυτικού σχεδίου.Προϋπόθεση

Δυνατότητα χορήγησης κάποιων μορφών ενίσχυσης θα δοθεί και σε εταιρίες που έχουν εγκαταστήσει ή θα εγκαταστήσουν στην Ελλάδα μονάδες παροχής κοινών υπηρεσιών ενδοομιλικά (προς τα κεντρικά ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις) ή προς τρίτους, εφόσον αναπτύξουν στη χώρα νέα δραστηριότητα, από την οποία θα δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης.

Προκειμένου να αποφευχθεί το σενάριο καταστρατήγησης του νόμου, έχει τεθεί ως προϋπόθεση ότι η εταιρία στην οποία θα χορηγηθεί η ενίσχυση πρέπει να αναπτύσσει νέα δραστηριότητα, που δεν ασκείτο από την ίδια ή άλλες εταιρίες του ομίλου της στην Ελλάδα την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της αίτησης.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης των παραπάνω ενισχύσεων και σε εταιρίες που έχουν ξεκινήσει νέα δραστηριότητα πρόσφατα, ήτοι μετά την 1/1/2019, και ως εκ τούτου βρίσκονται σε αρχικό δοκιμαστικό στάδιο ανάπτυξης, προκειμένου να δοθεί και σε αυτές κίνητρο να παραμείνουν και να επεκτείνουν ουσιαστικά τη νέα δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2019.

ΠηγήFinancial & Law
Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών σχεδίων.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας