Παρατείνεται έως 30 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων"

19/10/12

ΕΤΕΑΝ: Ανάσα ρευστότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την απόκτηση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες προκειμένου οι πρώτες να αγοράσουν πρώτες ύλες ή εμπορεύματα από το εξωτερικό είτε να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για προμήθειες υλικών δίνει πρόγραμμα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Μέσα από πρόγραμμα που ενεργοποιείται τις προσεχείς μέρες, σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά, αλλά και σε όσους θέλουν να συστήσουν εταιρείες το ΕΤΕΑΝ θα δίνει εγγυήσεις κατά 50% στο ύψος των εγγυητικών επιστολών που εκδίδουν τράπεζες. Μάλιστα, χωρίς να χρειάζεται η προσημείωση της κύριας κατοικίας του επιχειρηματία. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά μικρομεσαία επιχείρηση.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες του προγράμματος εγγυητικών επιστολών είναι οι Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και η Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου. Στα καταστήματα αυτών των τραπεζών οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα συντελεί στον επιμερισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου μεταξύ τριών πλέον μερών (Τράπεζα - Επιχείρηση - ΕΤΕΑΝ ΑΕ) έναντι των δύο μερών που συμμετείχαν (Τράπεζα - Επιχείρηση).

Με τις εγγυήσεις που δίνει η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δίνεται μια σημαντική ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω της ύφεσης και του ανύπαρκτου τραπεζικού δανεισμού δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους ή να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς όπου χρειαζόταν η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νεοσύστατες (με ΑΦΜ), νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες οιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον έχουν έδρα στην Ελλάδα, απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους.

Εμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις νεοσύστατες μικρομεσαίες, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες σύμφωνα με αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζονται.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά μικρομεσαία.

Το ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ μπορεί να εξαντληθεί με την υποβολή και έγκριση μιας αίτησης για εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 150.000 ευρώ ή έως τριών αιτήσεων εγγυημένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος και εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται μόνο με μια τράπεζα επιλογής. Η προμήθεια της ΕΤΕΑΝ ΑΕ προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης και ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ με την έναρξη ισχύος της εγγύησης (και κατάθεσης της προμήθειας) αποστέλλει στις επιχειρήσεις νόμιμο παραστατικό στοιχείο δαπάνης του ΚΒΣ.

Επιλέξιμες εγγυητικές επιστολές θεωρούνται αυτές που εκδίδονται από την τράπεζα μετά την ημερομηνία έγκρισης της παροχής εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και εντός του χρονικού διαστήματος των 720 ημερών που διαρκεί η εγγύηση.

Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές που η εγγυητική υποχρέωση της τράπεζας καταβάλλεται σε ευρώ.
•Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
• Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης
• Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής

Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Η αίτηση-δήλωση για παροχή εγγύησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών της επιχείρησης συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα από την τράπεζα και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας επιχείρησης, αλλά και τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα:

1. Εντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

- Ειδικότερα, επιχειρήσεις με Γ' Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση δύνανται να υπαχθούν στο παρόν πρόγραμμα προσκομίζοντας αντί του εντύπου Ε3 άλλα στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας.

- Νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και ως εκ τούτου δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε3, θα υποβάλουν αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος ετήσιος κύκλος εργασιών κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

2. Εντυπο Ε7 που αφορά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος.

Προκειμένου για νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε7, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφουν ότι κατά το έτος υποβολής της αίτησής τους θα απασχολήσουν λιγότερους από 250 εργαζομένους.

3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μόνο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και ως εκ τούτου δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε3.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραμένουν στον δανειακό φάκελο της επιχείρησης στην τράπεζα.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
Για πληροφορίες οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

Στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ, Ξενίας 24, Αθήνα, 115 28, τηλ. 210 7450400, e-mail: info@etean.com.gr, www.etean.com.gr

Στις συνεργαζόμενες τράπεζες

Πηγή: eisodima.gr


Financial Solutions: Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: