14/2/21

Επιδοτήσεις έως 55% για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων


Επιδοτήσεις έως 55% για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων έως € 10.000.000 προσφέρουν τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Ενδεικτικοί κλάδοι που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα επιδοτήσεων:
 • Βιομηχανία τροφίμων & ποτών
 • Τουρισμός – Ξενοδοχεία (3 αστέρων και άνω)
 • Μεταποίηση
 • Γεωργία
 • Ενέργεια
 • Logistics
 • Πληροφορική
 • Φαρμακευτικά προϊόντα
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γήπεδα (4×4, 5×5) ποδοσφαίρου, basket, tennis και κολυμβητήρια (πισίνες)
 • Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
 • Φαρμακευτική κάνναβη

Ενεργά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου για την υποβολή αιτήσεων
 • «Γενική Επιχειρηματικότητα», (υποβολή αιτήσεων έως 31/03/2021)
 • «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», (υποβολή αιτήσεων έως 31/03/2021)
 • «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», (υποβολή αιτήσεων έως 30/09/2021)
Προϋποθέσεις επενδυτικού σχεδίου:
 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας.
 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού για αγορά εγκατάστασης επιχείρησης που έχει παύσει τη λειτουργία της.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα-υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι τουλάχιστον 200% της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προηγούμενου έτους.
Είδη ενισχύσεων που προβλέπονται από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο
 • Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος
 • Επιχορήγηση η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων κατ’ ανώτερο για 7 έτη
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών
Μέγιστο ποσό επιδότησης: έως €10.000.000

Επιλέξιμες δαπάνες ενισχύσεων:
 • Εξοπλισμός και συστήματα μηχανοργάνωσης
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Μηχανήματα και μεταφορικά μέσα
 • Μισθολογικό κόστος
 • Συστήματα ERP – CRM
 • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (ISO)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Η έναρξη εργασιών των επενδυτικών σχεδίων πρέπει να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου προ της υποβολής της αίτησης υπαγωγής επιφέρει την απόρριψη του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου.Financial & Law
Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα, μπορούν να απευθύνονται σε μια εταιρία που με βάση την επιτυχημένη εμπειρία της στο αντικείμενο, είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής τους, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας