Παρατείνεται έως 30 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων"

25/1/13

ΕΣΠΑ: Επιδοτήσεις από 40% έως 60% για σχολές και φροντιστήρια

Ενισχύσεις από 40% έως 60% στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και στις σχολές τεχνολογιών της πληροφορίας φέρνει το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο των υπηρεσιών.

Μέσα από τις δράσεις του μπορούν να χρηματοδοτηθούν και όσες επιχειρήσεις παραδίδουν μαθήματα ξένων γλωσσών και γενικά εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή.

Οι ενισχύσεις αφορούν και υφιστάμενες αλλά και νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Ειδικά στην τελευταία κατηγορία επειδή η ανεργία πτυχιούχων εκπαιδευτικών είναι υψηλή, μέσα από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις του προγράμματος μπορούν να πετύχουν επιδοτήσεις για να κάνουν το δικό τους ιντερνετικό ή και κανονικό φροντιστήριο.

Οσοι διαθέτουν επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν οικονομικά για τη διαμόρφωση των χώρων εκπαίδευσης στα κτίρια, να αποκτήσουν καινούρια θρανία, γραφεία, καρέκλες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για τις αίθουσές τους. Επιδοτούνται επίσης λογισμικά αλλά και διαφημιστικά έντυπα που ενδεχομένως θέλουν να χρησιμοποιήσουν.

Για τους νέους στον χώρο επιδοτούνται και οι λειτουργικές τους δαπάνες, όπως τα ενοίκια, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας κ.λπ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από τα 20.000 έως και τα 100.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια και με το αν η επιχείρηση είναι μεσαία ή μικρή και πολύ μικρή.

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα, που πρόσφατα ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου και οι αιτήσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr.

Βαθμός προτεραιότητας ανά περιφέρεια
Οι χρηματοδοτήσεις για τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τις σχολές τεχνολογίας της πληροφορίας, τα on line φροντιστήρια και τις on line σχολές εκπαίδευσης αφορούν όλες τις περιφέρειες. Μάλιστα σε κάποιες από αυτές είναι πρώτης προτεραιότητας.

Δηλαδή σε σχέση με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα οι συγκεκριμένες προηγούνται. Αυτές οι περιφέρειες είναι της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και της Αττικής.

Δεύτερης προτεραιότητας είναι στις περιφέρειες της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας. Τρίτης προτεραιότητας είναι στις περιφέρειες του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου. Βέβαια, ο βαθμός προτεραιότητας για κάποιες από τις προαναφερόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες διαφοροποιείται ανάλογα με την περιφέρεια.

Για παράδειγμα, στα Ιόνια νησιά είναι πρώτης προτεραιότητας οι «υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή» και οι «υπηρεσίες σχολών τεχνολογιών της πληροφορίας» και δεύτερης οι «υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» και οι «υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή».

Στην Πελοπόννησο πρώτης προτεραιότητας είναι οι «υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» και οι «υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή», ενώ πρώτης προτεραιότητας είναι οι άλλες δύο επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ιδιωτική συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

1. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,

2. την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των τραπεζών.

Προϋποθέσεις
Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν ενίσχυση

Οι κατηγορίες που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:

1 Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31/12/2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2 Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:
•Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ.
•Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας.
•Να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
•Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια.
•Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
•Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
•Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
•Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
•Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξαρχής από το πρόγραμμα.
•Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
•Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
•Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
•Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.

Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).
•Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
•Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις:

Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις, να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης. Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Δράσεις
Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%.
•Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης των εμπορευμάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων
• Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
• Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (βλ. www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html)
•Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης.

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού είναι 100%.
•Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικών κέντρων κ.λπ.
•Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής, π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης, και ηλεκτρονικής δικτύωσης κ.λπ.

3. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί του προϋπολογισμού είναι 10.000 ευρώ.
•Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά μπορεί να αφορούν την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce, τη σύνδεση σε e-marketplaces και την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
•Κόστη παραμετροποίησης λογισμικού / εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης.
•Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολό τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού.

4. Λειτουργικές δαπάνες. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 40%.

Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν:
•Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
•Δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου.
•Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελετών πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και μελετών επαγγελματικού κινδύνου.

100.000 ευρώ το ανώτατο όριο επιχορήγησης

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου.

Στην προκειμένη περίπτωση τα ανώτατα όρια είναι από 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Αν οι δαπάνες είναι μεγαλύτερες από 100.000 ευρώ, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δεν επιχορηγούνται, σημειώνεται ότι αντικείμενο αξιολόγησης και αρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά από ιδιωτική συμμετοχή.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 2106985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300. Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr

(Πηγή: eisodima.gr)


Financial Solutions: Οι ειδικοί στις επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και επενδυτικών σχεδίων. Τηλέφωνα: 210.8818474 - 6945976642

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: