Παράταση έως 9/12 στο πρόγραμμα της Περιφ. Αττικής για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων * Παρατείνεται έως 30 Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία στη δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών επιχειρήσεων"

5/4/19

ΑΑΔΕ: Δεύτερη ευκαιρία σε χρεοκοπημένους επιχειρηματίες με εγγύηση 15.000 ευρώ


Μία δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες χρεοκοπημένους επιχειρηματίες, οι οποίοι πτώχευσαν την τελευταία 5ετία, αφήνοντας πίσω τους χρέη προς την Εφορία άνω των 100.000 ευρώ, δίνει η ΑΑΔΕ, αν καταβάλουν ως εγγύηση 15.000 ευρώ. Να αναφερθεί ότι το μέτρο έχει ψηφιστεί από πέρυσι το καλοκαίρι με τον νόμο 4549/2018, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα ενεργοποιηθεί.

Όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, οι επιχειρηματίες που βάρεσαν «κανόνι» ή κατέστησαν αφερέγγυοι αφήνοντας πίσω τους ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές άνω των 100.000 ευρώ, θα μπορούν μόνο με την καταβολή εγγύησης τουλάχιστον 15.000 ευρώ να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 112 του νόμου 4589/2018, «η Φορολογική Διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, εάν:i) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε

ii) μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%) ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε (5), πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» κατά το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, και η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης, συνολική βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και πρόστιμα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ».

Το ύψος της εγγύησης στις παραπάνω περιπτώσεις ορίζεται με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, και αφορά σε επιχειρηματίες που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού, ήτοι κυρίως για φοροδιαφυγή.